Terms and conditions

Home > Terms and conditions

LEES ALLE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR. DEZE OVEREENKOMST BEVAT DE WETTELIJK BINDENDE VOORWAARDEN VOOR UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN (HIERONDER GEDEFINIEERD). U KUNT DE DIENSTEN ALLEEN GEBRUIKEN WANNEER U VAN TEVOREN UITDRUKKELIJK AKKOORD GAAT MET DEZE OVEREENKOMST.

Deze Gebruikersovereenkomst en Algemene Voorwaarden (tezamen de ‘Overeenkomst’) is een wettelijk bindende overeenkomst tussen u (’U’, ‘Uw’ of ‘Gebruiker’) en Hoppsharing BV, zakendoend als Hopp, en zakendoend als Hoppsharing(’Hopp’, ‘Wij’, ‘Ons’ of ‘Onze’), een in Belgisch gevestigd bedrijf, dat kantoor houdt aan Koning-Albertlaan 191, Lochrist 9080, Belgie, onder ondernemingsnummer 0736.903.357

Deze Overeenkomst bevat de wezenlijke voorwaarden die van toepassing zijn op Uw gebruik van Onze Diensten.

Onze Diensten bestaan uit het volgende:

1) Onze elektrische fietsen en elektrische steppen worden gezamenlijk de ‘Producten’ genoemd;
2) Alle overige aanverwante uitrusting, onderhoud, het opladen van de Producten, personeel, mobiele toepassingen, overige software en informatie die Wij verstrekken of ter beschikking stellen; en
3) Het gebruik van Onze website, te raadplegen op het adres www.hoppsharing.be (met inbegrip van versies die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een draadloos apparaat of tablet), Onze mobiele toepassing (de ‘App’) en eventuele interactieve functies en/of andere diensten die Wij ter beschikking stellen en die een koppeling naar deze Overeenkomst bevatten.

Deze Overeenkomst vormt samen met alle updates, toevoegingen, aanvullende voorwaarden en al Onze regels en beleidsdocumenten de ‘Overeenkomst’ tussen U en Ons.

We verklaren U toestemming te geven tot het gebruik van de Producten, met inachtneming van de hierin beschreven voorwaarden. Tenzij anders aangegeven, zijn geldbedragen die in deze Overeenkomst worden genoemd in euro.

In sommige gevallen is Uw gebruik van de Diensten niet alleen onderhevig aan deze Overeenkomst, maar ook aan afzonderlijke richtlijnen, regels of gebruiksvoorwaarden die aanvullende of afwijkende voorwaarden bevatten (in elk van deze gevallen en gezamenlijk de ‘Aanvullende Voorwaarden’ genoemd). Wij zullen deze Aanvullende Voorwaarden aan U voorleggen voor uitdrukkelijke aanvaarding. Bij tegenstrijdigheid tussen deze Overeenkomst en eventuele Aanvullende Voorwaarden heeft deze Overeenkomst voorrang, tenzij de Aanvullende Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.

1. HUUR EN GEBRUIK VAN PRODUCTEN.

1. 1. U bent de enige gebruiker van de Diensten: U verklaart en stemt er uitdrukkelijk mee in dat U de enige huurder bent en dat U verantwoordelijk bent voor de naleving van alle voorwaarden van deze Overeenkomst. U begrijpt dat, wanneer U een Product activeert, dit Product UITSLUITEND DOOR U mag worden gebruikt. U mag anderen niet toestaan een Product te gebruiken dat U hebt geactiveerd.

1. 2. U bent minimaal 18 jaar oud: U verklaart en verzekert dat U minimaal 18 jaar oud bent. De besturing en het gebruik van Producten door een minderjarige is uitdrukkelijk verboden.

1. 3. U bent een bekwame bestuurder: U verklaart en verzekert dat U bekend bent met de besturing van het Product en dat U voldoende bekwaam en lichamelijk in staat bent om het Product te gebruiken. Door te kiezen voor het besturen van een Product, aanvaardt u alle aansprakelijkheid en risico’s in verband met letsel en/of medische aandoeningen, zoals hieronder verder uitgelegd. U hebt de verantwoordelijkheid vast te stellen of omstandigheden zoals regen, sneeuw, hagel, ijs, onweer en/of andere omstandigheden, hetzij veroorzaakt door

het weer of iets anders, het gevaarlijk maken om een Product te besturen. We adviseren U om Uw rijgedrag en remafstand aan te passen aan de omstandigheden en variabelen, zoals het weer en de verkeerssituatie.

1. 4. Producten zijn het exclusieve eigendom van Hopp: U gaat ermee akkoord dat de Producten, en alle daaraan verbonden uitrusting van Hopp, te allen tijde het exclusieve eigendom van Hopp blijven. U mag geen enkel Product, noch enig onderdeel van enig Product, noch enige andere uitrusting van Hopp op welke manier ook demonteren, bekladden of anderszins aanpassen, repareren of beschadigen. U mag niet schrijven op de stickers die op Producten aanwezig zijn, noch ze verwijderen of op welke manier ook veranderen of beschadigen. U mag geen enkel Product gebruiken voor commerciële of advertentiedoeleinden.

1. 5. Gebruik Producten alleen op plaatsen waar dat is toegestaan: U verklaart uitdrukkelijk dat U de Producten uitsluitend zult gebruiken in gebieden waar dat is toegestaan. U verklaart dat U de Producten niet zult gebruiken in verboden gebieden (zoals steden die bepaalde Producten verbieden) en u aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het gebruik van enig Product in een verboden gebied, met inbegrip van boetes en kosten die het gevolg zijn van Uw gebruik van een Product in een verboden gebied. Hopp behoudt zich het recht voor om tot € 50 bij u in rekening te brengen als U enig Product in een verboden gebied gebruikt. Als u de Producten buiten het toegestane gebied achterlaat, heeft Hopp het recht om €
100 aan ophaalkosten bij U in rekening te brengen, geheel naar eigen goeddunken van Hopp.

1. 6. Houd U aan alle wetten: U verklaart alle wetten, regels, voorschriften en/of verordeningen betreffende het gebruik, de besturing en/of bediening van de Producten te zullen naleven, waaronder die met betrekking tot de Producten in het gebied waar U de Producten bestuurt, met inbegrip van, zonder enige beperking, de verplichting een helm te dragen.

U bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor overtredingen van wetten, regels, voorschriften en/of verordeningen tijdens het gebruik van de Diensten, met inbegrip van onjuiste besturing en/of verkeerd parkeren, en U gaat ermee akkoord dat U volledig
verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor alle gevolgen, vorderingen, eisen, aanklachten, verliezen, verplichtingen, schade, letsel, kosten en uitgaven, boetes, honoraria van advocaten, rechterlijke uitspraken, vergoedingen (waaronder vergoedingen voor beslaglegging die door een plaatselijke overheid in rekening worden gebracht) en/of bestedingen van welke aard ook, voorzienbaar of onvoorzienbaar en bekend of onbekend, die het gevolg zijn van Uw gebruik van enige van de Diensten.

1. 7. Betaling van boetes en vergoedingen: U stemt in met de betaling van alle (geld)boetes, vergoedingen, onkosten voor beslaglegging en/of andere kosten die Hopp heeft moeten maken doordat U een Product verkeerd hebt geparkeerd of doordat U tijdens het gebruik van de Diensten een wet, regel, voorschrift en/of verordening hebt overtreden.

1.8. Verboden gedrag: U verklaart en verzekert uitdrukkelijk dat U het volgende niet zult doen:

1. 8.1. Een Product besturen in strijd met een of meer wetten, regels, voorschriften en/of verordeningen, waaronder de regels betreffende het op voetpaden rijden met en/of het parkeren van Producten.

1. 8.2 Een Product besturen terwijl U een aktentas, rugzak, tas of ander voorwerp draagt dat U belemmert om het Product veilig te besturen.

1. 8.3 Een mobiele telefoon, apparaat voor het verzenden van tekstberichten, draagbare muziekspeler en/of ander apparaat gebruiken dat U kan afleiden van een veilig gebruik van een Product.

1. 8.4. Een Product besturen terwijl u onder invloed bent van alcohol, drugs, medicijnen en/of andere stoffen die Uw vermogen om een Product mogelijk te besturen, kunnen belemmeren.

1.8.5. Een andere persoon vervoeren op welk Product ook.

1.8.6. Andere vergrendelingsmechanismen gebruiken dan die Hopp heeft verstrekt.

1. 8.7. Een Product parkeren op een manier die niet volledig in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten, regels, voorschriften en/of verordeningen. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat U zelf de verantwoordelijkheid hebt bekend te zijn met alle toepasselijke wetten, regels en/of voorschriften op de plaats waar U een Product bestuurt.

1. 8.8. Een Product zodanig parkeren of neerzetten zodat Hopp er niet bij kan. Als u d